Sổ ghi chú

In sổ ghi chú ( Note)

– In kỹ thuật số nhiều màu hoặc 1 màu

– Chất liêu: F100, C100

– KT Thành Phẩm: 

Cắt thành phẩm: Có

– Số lượng : Tuỳ chỉnh